Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

catalunka
3950 2e96 390
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaHypothermia Hypothermia
catalunka
0131 018c 390
Reposted fromtfu tfu
catalunka
0291 2450 390
Reposted fromtfu tfu
catalunka
3886 13a7 390
Reposted from1923 1923 viatfu tfu
catalunka
0464 8639 390
Reposted fromtfu tfu
catalunka
9363 ccb3 390
Reposted fromMuppet Muppet viaromantycznosc romantycznosc
catalunka
8258 8912 390
Reposted fromrichardth richardth viapirania pirania
8376 43a2 390

July 25 2017

catalunka
0955 14c7 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadinsane madinsane

July 24 2017

catalunka
3539 0f2b 390
Reposted frombeatkazz beatkazz viaromantycznosc romantycznosc
catalunka
5887 ba46 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaoll oll
catalunka
8071 50a9 390
catalunka
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
catalunka
5016 bdb9 390
Reposted fromkatsiu katsiu vianiedoskonalosc niedoskonalosc
catalunka
catalunka
1476 d3fe 390
Reposted fromszyderatyzator szyderatyzator viapirania pirania
catalunka
5207 6264 390
Reposted fromtfu tfu viapirania pirania
catalunka
8804 ec17 390
Reposted fromtfu tfu
catalunka
catalunka
To był długi tydzień. Już w środę wydawało mi się, że nie dożyję soboty.
— Stephenie Meyer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl